Revision

En oberoende revision utförd av en auktoriserad revisor resulterar i en gedigen genomgång av ditt bolag. Denna genomgång skapar trovärdighet gentemot bolagets omvärld i form av t.ex. aktieägare, leverantörer, banker och myndigheter. Resultatet av en väl genomförd revision är också en genomlysning som kan ha betydelse för styrningen av bolaget. Som en naturlig del i revisionsarbetet identifierar vi frågor som kan leda till att ditt företag utvecklas och att risker minimeras.

När du väljer att bli kund hos Wahlberg & Co är det början på ett ömsesidigt engagemang. Vår kompetens, erfarenhet och lagstadgade oberoende gör att du får en viktig rådgivare som kommer att kunna följa och hjälpa ditt företag under lång tid.

Lönsamhet och tillväxt är ofta viktiga mål i den affärsinriktade verksamheten. Till den interna styrningen kommer ofta diskussioner rörande ägarfrågor. Exempelvis är planering av löneuttag och kopplingen till ägarens privata beskattning en av många frågor som har en naturlig koppling till vår revisions- och rådgivningsverksamhet. Vi är måna om att våra kunder får en rådgivning som tar hänsyn till helheten, från bolagets angelägenheter till ägarnas privatekonomi.

Vad innebär revision?

Revisionen resulterar i en revisionsberättelse där revisorn redogör för de slutsatser som han eller hon har kommit fram till efter genomförd granskning. Revisionsberättelsen innehåller revisorns slutsats:

  • om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av företaget. Det innebär bland annat att tillgångar och skulder bedöms vara fullständiga och korrekt värderade och att intäkter och kostnader är korrekt upptagna i resultaträkningen
  • om styrelsen har skött bolagets förvaltning på ett sätt som är förenligt med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bolagsordningen

För att kunna komma fram till en slutsats på ett effektivt och trovärdigt sätt inleds varje revison med en inledande analys av bolaget. I vår inledande analys bedömer vi var de största riskerna finns i bolaget, om bolaget har välfungerande rutiner som minskar riskerna och vilka interna och externa faktorer som är mest avgörande för bolaget. Vi sätter även gränser för vilken typ och hur stora avvikelser som kan finnas utan att det påverkar bilden av bolagets finansiella ställning.

 

Utifrån den inledande analysen genomför vi vår granskning av:

  • väsentliga rutiner, för att säkerställa att de är ändamålsenliga och välfungerande
  • väsentliga avtal, för att säkerställa att dessa återspeglas korrekt i årsredovisningen
  • ett urval av underlag från bokföring och affärssystem, för att säkerställa att tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader är korrekta
  • styrelsens förvaltning av bolagets angelägenheter, för att säkerställa att de följer bolagsordning och tillämpliga lagar

En väl genomförd revision innebär en årlig genomgång av bolaget och den skapar trygghet och förtroende. Dessutom hjälper revisionen er att minska risker och identifiera förbättringsmöjligheter i bolaget.

Vad innebär auktoriserad revisor?

En auktoriserad revisor har, förutom avlagd ekonomexamen med särskild inriktning, även avlagt revisorsexamen för att säkerställa att personen har den höga kompetens som titeln kräver. Auktoriserad revisor är en skyddad titel och innebär att vi står under Revisorsnämndens tillsyn.

Varje auktoriserad revisor måste följa de lagar och det regelverk som är uppställt för auktoriserade revisorer. Det innebär bland annat ett lagstadgat oberoende, tystnadsplikt och krav på årlig kompetensutveckling.

Vi kontrolleras löpande av externa granskare för att säkerställa att vi upprätthåller hög kompetens, oberoende, effektivitet och kvalitet.