Rådgivning

Vi hjälper företagsledningen, VD eller ekonomichef med bland annat:

  • strategifrågor ur ett ekonomsikt perspektiv
  • ekonomisk analys
  • resultat- och balansbudget
  • likviditetsbudget och kassaflödesanalyser
  • företagsvärderingar
  • proforma

Strategi och ekonomisk analys

Utgångspunkten när vi arbetar med strategifrågor är den ekonomiska analysen. Vi bedömer vad det är som genererar bolagets intäkter, hur bolagets kostnadsstruktur ser ut, vilka produkter och tjänster som är lönsamma respektive olönsamma. Därefter jämför vi med övriga företag i den specifika branschen eller övriga branscher. Utifrån de slutsatser vi kan dra från vår analys kan vi gå vidare och identifiera vilka områden som är kritiska för bolagets framgång och vilka förbättringsåtgärder som kan genomföras inom dessa områden och vad detta skulle kräva i form av investeringar, arbetsinsats, med mera.

Vi agerar som ett bollplank till VD, styrelse eller ekonomichef som har behov av en utomstående blick på bolaget. De bolag som vi råder kan både vara framgångsrika företag som vill bli bättre eller företag som behöver hitta en väg ur en bekymmersam situation.

Budget

Det finns olika sätt att angripa budgetarbetet på. I vissa fall kan det vara fråga om en engångsföreteelse, bolaget kanske ska låna upp externt kapital, skapa ett prospekt inför en försäljning eller av annan anledning göra en budget som inte beräknas vara återkommande.

I andra fall vill bolaget skapa en budget som de kan använda sig av framöver för att kunna planera och följa sin verksamhet löpande. Med denna budgetmodul kan bolaget sedan löpande stämma av utfallet mot budgeterat resultat, följa likviditetsutvecklingen och prognostisera framtida kapitalbehov.

Oavsett vilken typ av budget som ni vill ha vår hjälp med utgår vi ifrån bolagets specifika ”lönsamhetsmotor”. Exempelvis i ett tjänsteföretag är det de anställda som är lönsamhetsmotorn: Vad har de anställda för timpris? Vad kan de uppnå för debiteringsgrad? Hur mycket kostar den anställda? I ett industriföretag är det i stället tillverkningsprocessen som är lönsamhetsmotorn: Hur mycket kan bolaget producera med sin maskinpark? Hur många anställda krävs och vad kostar de per tillverkad enhet? Vad är materialkostnaden per enhet? Hur ser produktmixen och försäljningsprognosen ut?

Företagsvärderingar

Behovet av en företagsvärdering uppstår typiskt när ett bolag ska förvärvas, när det finns en tvist eller när värdet behöver dokumenteras av skatteskäl. Vilken värderingsmodell som används beror på bolagets storlek och övriga förutsättningar. Normalt används någon form av avkastningsvärdering. Grunden för en avkastningsvärdering är att den tänkta köparen ska få sin köpeskilling återbetald tillsammans med en riskpremie. Det viktigaste vid en företagsvärdering är att fastställa bolagets framtida resultat, kassaflöde och balansräkning.

Utifrån bolagets budgeterade siffror beräknas sedan ett diskonterat värde av de framtida återbetalningar som förvärvsobjektet kan ge den tänkta köparen.

En företagsvärdering bygger på ett stort antal antaganden som kan ge vitt skilda värden på bolaget. Vår erfarenhet av företagsvärderingar gör att du kan förlita dig på att det värde vi räknar fram också är ett rimligt värde på bolaget.

Proforma

En proforma visar hur ett bolags balansräkning och ibland även resultaträkning skulle se ut om vissa transaktioner genomfördes. Exempelvis brukar en proformabalansräkning upprättas för att visa hur ett bolag skulle se ut om de förvärvade eller sålde en fastighet. Ofta vill banken ta del av en proforma innan de är beredda att ta kreditbeslut. En proforma ligger ofta även till grund för en preliminär beräkning av köpeskilling av aktier i ett bolag.