Transactions

Det är mycket att tänka på när företag ska köpas, säljas eller lämnas över till nästa generation. Vi kan hjälpa er i processen för att få den så smidig som möjligt och för att undvika de många fallgropar som finns.

Försäljning av bolag

Affärens struktur

När ni bestämt er för att sälja ert bolag eller när ni blivit kontaktade av en spekulant är försäljningsprocessen igång. Inledningsvis är det en fråga om hur affären ska struktureras:

 • ska ni sälja aktierna i bolaget eller inkråmet?
 • ska ni förändra bolagsstrukturen innan försäljningen?
 • hur ska köpeskillingen betalas?
 • hur stor är den beräknade köpskillingen?

Det är också viktigt att tänka igenom vad som händer efter försäljningen:

 • är försäljningen en del av pensioneringen?
 • ska ni vara fortsatt aktiva i bolaget ni säljer?
 • ska ni använda köpeskillingen till nya investeringar?

I denna del av processen handlar det om att identifiera hur strukturen ser ut idag, vilken struktur som är optimal vid en försäljning och hur detta ska uppnås.

Affärens genomförande

När ni kommit så långt att ni är överens med köparen om att affären ska genomföras inleds nästa del av processen. Köparen genomför nästan alltid en due diligence av det bolag de ska förvärva och i samband med denna begär köparen in en mängd information om bolaget. Vi kan hjälpa er med att ta fram den information som köparen begär, det kan exempelvis röra sig om:

 • resultat- och balansbudget
 • likviditetsbudget
 • kassaflödesanalyser
 • proformabalansräkningar
 • koncernsammanställningar

Vi är också ett naturligt bollplank under hela processen vilket gör att ni alltid har någon som ni kan vända er till med olika frågor och som tillsammans med övriga inblandade kan hitta framgångsrika lösningar.

Förvärv av bolag

Inledande analys

Det första steget vid ett förvärv är att analysera förvärvsobjektet. I denna fas bygger analysen normalt på offentligt tillgänglig information i form av årsredovisningar och andra bolagsuppgifter samt i förekommande fall det prospekt som säljaren tagit fram. Viktiga frågor att ställa sig är:

hur passar bolaget in i min nuvarande verksamhet?
vad driver bolagets lönsamhet, är denna uthållig, kan jag förbättra den?
vilka är riskerna och möjligheterna i bolaget?
vad är jag beredd att betala för bolaget och vad är köparen beredd att sälja för?
Därutöver krävs en strategisk analys av bolagets verksamhet där man exempelvis identifierar hur bolagets bransch kan tänkas utvecklas och bolagets framtida position i denna bransch, hur bolaget ska drivas efter förvärvet, bolagets strategiska styrkor och svagheter.

Budnivå och affärens struktur

Efter att den inledande analysen visat att förvärvsobjektet är attraktivt återstår att bestämma hur affären ska struktureras samt vilken budnivå som är rimlig.

Budnivån bygger på en värdering av bolaget där både historiska och förväntade framtida siffror tas fram. Vilken värderingsmodell som används varierar men grunden i varje värderingsmodell är att köparen ska få en rimlig avkastning på sin investering.

Efter att en rimlig budnivån räknats fram återstår att besluta hur affären ska struktureras. Vanliga faktorer som påverkar affärens struktur är:

 • köpeskillingens finansiering –  eget kapital, banklån, andra externa finansiärer?
 • hur kan den framtida skattemässiga situationen optimeras?
 • hur kan riskerna i affären minimeras?hur kan förvärvsobjektets framtida kassaflöden användas för amortering, m.m?

I denna del av processen kommer ofta även andra aktörer in, exempelvis förvärvarens bank. De kan i sin tur ha önskemål om att få se exempelvis  resultat- balans- och likviditetsbudget, proformarapporter och koncernbudget.

Due diligence

När säljare och köpare är överens om att en affär ska genomföras återstår för köparen att genomföra sin due diligence av förvärvsobjektet.

En due diligence består normalt av en legal och en finansiell del. Vi kan bistå er vid den finansiella due diligencen och om due diligencen även ska omfatta andra delar bygger vi ett lämpligt team tillsammans med vårt nätverk.

Den finansiella due diligence har till syfte att säkerställa att den historiska informationen är korrekt och att upprättade budgetar är rimliga och bygger på korrekta antaganden. Med denna analys som grund kan vi sedan identifiera:

 • vilket kapitalbehov bolaget har?
 • finns det över- eller undervärden i bolagets tillgångar?
 • finns det finansiella eller strategiska risker som måste hanteras?
 • har bolaget hanterat skatter och avgifter korrekt?
 • ska den ursprungliga budnivån justeras?

Affärens genomförande

Med den inledande analysen och genomförd due diligence som grund kan ni ta slutlig ställning till om affären ska genomföras och om det behöver göras justeringar i de inledande överenskommelserna med säljaren.

I alla steg av processen kan ni vara trygga med att vi levererar både snabbt och med hög kvalitet!